Rodzina jest w centrum uwagi rządu, a Rodzina 500 plus, to jego flagowy program. To dla mnie ogromy sukces i radość, że od 1 kwietnia rodziny będą mogły korzystać ze wsparcia finansowego. Skupiamy się także na innych obszarach pomocy rodzinie. Godna praca i pomoc osobom najbardziej potrzebującym są kolejnymi elementami, nad którymi pracujemy. To działania, które są pierwszym krokiem budowania spójnego programu prorodzinnego  – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Inwestycja w przyszłość Polski

17 lutego Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wsparciem objętych zostanie 2,7 mln rodzin, które otrzymają 500 zł na 3,7 mln dzieci.

Program Rodzina 500 plus, to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko. Program rusza 1 kwietnia br.

Likwidacja syndromu tzw. pierwszej dniówki

Osoby pracujące do tej pory bez pisemnej umowy o pracę ani bez pisemnego potwierdzenia podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy będą pracować legalnie.

Konieczność potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę – to zmiana w Kodeksie pracy zaproponowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

25 lutego ustawa była przedmiotem posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Godna praca

Od 1 lipca 2016 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa 12 zł dla umów zleceń oraz umów o świadczenie usług.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy przewiduje także nałożenie na Państwową Inspekcję Pracy nowych zadań w zakresie kontroli przestrzegania wprowadzonego rozwiązania. Zmiany oznaczają także rezygnację z  możliwości ustalania wynagrodzenia dla osób w pierwszym roku pracy na poziomie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę (lecz nie niższym niż 80% tego wynagrodzenia).

Projekt ustawy jest po konsultacjach społecznych.

Godzinowa płaca minimalna, to zmiana zapowiadana w expose Premier RP Beaty Szydło.

Pomoc dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna w związku ze śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana będą mieli możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego. Takie uprawnienia dla opiekunów zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. 24 lutego projekt  ustawy został skierowany do konsultacji społecznych.

YZ9nrHKrllHY3KDhiZuk,20160226_100dni_3Wsparcie emerytów i rencistów

Wraz z marcowymi świadczeniami, emeryci i renciści, których świadczenie wynosi do 2 tys. zł w marcu br. otrzymają jednorazowy dodatek w wysokości do 400 zł. Waloryzacja rent i emerytur będzie w 2016 roku na niskim poziomie, dlatego rząd zdecydował się na wypłatę jednorazowych dodatków do najniższych świadczeń.

Nowe otwarcie  w dialogu społecznym

14 grudnia 2015 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z udziałem Pani Premier Beaty Szydło. Rada Dialogu Społecznego stanowi nowe otwarcie w relacjach rząd – pracodawcy – pracownicy. Ma inne niż Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych (którą zastąpiła) uprawnienia i cele do osiągnięcia

Pomoc dla najuboższych

Od końca III kwartału 2016 r. uproszczona zostanie realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Pomoże to organizacjom partnerskim dystrybuującym żywność dotarcie do osób najbardziej potrzebujących pomocy oraz ułatwi realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Aby zapewnić lepsze warunki realizacji PO PŻ przygotowujemy projekt rozporządzenia dotyczący m.in. płatności na rzecz organizacji partnerskich. Ma to na celu usprawnienie i ułatwienie im warunków realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

AW / emigratka.com
Fot: mpips.gov.pl
Źródło: mpips.gov.pl


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Całość jak i żadna część utworów na emigratka.com nie może być rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i sposób bez zgody redakcji emigratka.com. Wobec osób łamiących prawo, podjęte zostaną wszelkie działania prawne, celem dochodzenia roszczeń finansowych.