Menu
Lifestyle

Sądy powszechne w Anglii i Walii

Poniżej przedstawiamy organizację sądownictwa w Anglii i Walii. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej Her Majesty`s Courts Service (Służb Sądowych Jej Królewskiej Mości), które są odpowiedzialne za administrację i wspieranie wszystkich sądów, z wyjątkiem Supreme Court (Sądu Najwyższego).

Magistrates’ courts

Sądy pokoju zajmują się głównie sprawami karnymi; większość spraw dotyczących przestępstw rozpatrywanych jest w sądach pokoju. Sprawy dotyczące poważniejszych przestępstw przekazuje się do rozpatrzenia przez Crown Court. Sądy pokoju rozpatrują również niektóre sprawy cywilne, w tym sprawy z zakresu prawa rodzinnego; sprawy dotyczące egzekwowania niektórych rodzajów długów, np. podatku lokalnego (council tax); oraz sprawy dotyczące przyznawania licencji (np. koncesji na sprzedaż alkoholu), naruszenia warunków licencji lub nakazów sądowych, a także sprawy związane z zakładami i grami losowymi.

Większość spraw w magistrates’ courts rozpatrywana jest przez sędziów niezawodowych (zwanych również sędziami pokoju – justices of the peace). Nie mają oni wykształcenia prawniczego. Zwykle zasiadają w składach trzyosobowych, a w kwestiach prawnych doradza im urzędnik sądu z wykształceniem prawniczym. Bardziej złożone sprawy wniesione do sądów pokoju rozpatrywane są przez sędziów zawodowych znanych jako district judges (przy sądzie pokoju), którzy zasiadają w nich w pełnym wymiarze godzin. Zastępcy district judges (przy sądzie pokoju) pełnią swoje obowiązki w niepełnym wymiarze godzin.

Sądy pokoju mają prawo nakładania grzywien i zatrzymywania (na krótki czas) osób skazanych za przestępstwa – a zatem niektóre sprawy kierowane są do Crown Court, by ten wydał wyrok.

Niektóre sądy pokoju pełnią osobną funkcję „sądów dla nieletnich”. W sądach tych zasiadają specjalnie wyszkoleni sędziowe pokoju, którzy rozpatrują wyłącznie zarzuty i wnioski dotyczące dzieci i ludzi młodych. W większości przypadków rozpatrują one tylko sprawy osób w wieku poniżej 18. roku życia, które nie są oskarżane razem z dorosłymi. Sądy dla nieletnich orzekają oddzielnie od innych sądów, a ich posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Składają się z maksymalnie trzech sędziów pokoju, w tym jednego mężczyzny, jednej kobiety i jednego sędziego lub jednego district judge (przy sądzie pokoju).

Crown Court

Crown Court jest sądem krajowym zbierającym się w różnych ośrodkach Anglii i Walii. Zajmuje się on wszystkimi poważnymi sprawami karnymi skierowanymi przez sądy pokoju. Sprawy wymagające rozprawy są rozpoznawane przez sędziego i ławę przysięgłych, w skład której wchodzi 12 przedstawicieli społeczeństwa.

Czasami również w niektórych sprawach cywilnych (np. o zniesławienie), potrzebny jest udział przysięgłych, choć nie zdarza się to często. Jeżeli jednak ma to miejsce, postępowanie toczy się przed High Court lub sądem okręgowym. Crown Court działa również jako sąd odwoławczy dla spraw rozpoznawanych przez sędziów w sądach pokoju.

County courts

Sądy okręgowe rozpoznają większość spraw cywilnych w Anglii i Walii. Najprościej rzecz ujmując, mniej skomplikowane sprawy cywilne są rozpoznawane przez sądy okręgowe, a bardziej skomplikowane sprawy przez High Court. Większość spraw, którymi zajmuje się sąd okręgowy, dotyczy odzyskiwania długów. Jednakże sądy okręgowe rozpoznają również roszczenia dotyczące przewłaszczenia nieruchomości (np. w razie braku spłaty kredytu hipotecznego), uszczerbku na zdrowiu, zaniedbań i upadłości.

Roszczenia o zwrot długu lub o odszkodowanie o wartości nieprzekraczającej 5 000 GBP są zazwyczaj rozstrzygane w drodze specjalnej procedury mającej zastosowanie do drobnych roszczeń. Jest ona przewidziana jako tani i nieformalny sposób rozstrzygania sporów bez konieczności korzystania z adwokata. W takich sprawach sędzia może oprzeć się nie tylko na materiałach dowodowych przedłożonych przez strony, ale  również sam dokonywać ustaleń faktycznych, pomagając zarówno powodowi, jak i pozwanemu w wyjaśnieniu sprawy. Sądy okręgowe oferują również wewnętrzną mediację sądową w sprawach dotyczących drobnych roszczeń, natomiast w odniesieniu do innych spornych roszczeń dostępna jest mediacja zewnętrzna.

Sądy okręgowe zajmują się również sprawami rodzinnymi, w tym sprawami rozwodowymi, sprawami dotyczącymi dzieci, np. ich miejsca zamieszkania, i sprawami związanymi z opieką i przysposobieniem. Niektóre sprawy rodzinne są skomplikowane i mogą być rozstrzygane przez High Court. W centralnym Londynie wszystkimi sprawami rodzinnymi zajmuje się główna kancelaria wydziału rodzinnego, a nie miejscowe sądy okręgowe. Mediacja w sprawach rodzinnych jest dostępna za pośrednictwem Children and Family Court Advisory and Support Service (CAFCASS).

Divisional courts

Niektóre odwołania od orzeczeń sądów niższej instancji są rozpoznawane przez wydziały odwoławcze (divisional courts) w High Court (tzn. sądy, w których składzie zasiada przynajmniej dwóch sędziów).

Odwołania od orzeczeń sądów okręgowych, w odniesieniu do spraw podlegających jurysdykcji Chancery i Queen’s Bench, są rozpoznawane przez odpowiednie wydziały odwoławcze.

Wydziały odwoławcze Queens’s Bench rozpoznają, między innymi, odwołania dotyczące kwestii prawnych od orzeczeń sądów pokoju i Crown Court (z wyjątkiem przypadków, gdy Crown Court zajmuje się procedurą indictment(formalnego oskarżenia).

Wydział odwoławczy Family Division rozpoznaje odwołania od orzeczeń w sprawach rodzinnych wydanych przez sądy pokoju.

Administrative Court

Działalność Sądu Administracyjnego jest zróżnicowana. Jego jurysdykcja obejmuje sprawy dotyczące prawa administracyjnego w Anglii i Walii, a także funkcje nadzorcze w stosunku do sądów i trybunałów niższej instancji.

Funkcje nadzorcze, sprawowane głównie poprzez procedurę kontroli sądowej, obejmują osoby lub organy pełniące funkcje publiczne. Kontrola sądowa ma na celu zapewnienie, by decyzje podejmowane przez te organy lub osoby były wydawane w sposób odpowiedni i zgodny z prawem i nie wykraczały poza zakres uprawnień nadanych im przez parlament.

Ponadto Administrative Court zajmuje się rozpatrywaniem szeregu przewidzianych prawem środków odwoławczych i wniosków, mianowicie:

 • przewidzianych przez przepisy niektórych ustaw skarg na decyzje ministrów, władz lokalnych, trybunałów;
 • wniosków składanych na podstawie Nationality, Immigration and Asylum Act (ustawy o narodowości, imigracji i azylu) z 2002 r.;
 • środków odwoławczych ze względu na błędną ocenę prawną od niektórych orzeczeń magistrate`s courts (sądów pokoju) i Crown Court;
 • wniosków na podstawie ustawy o nietykalności osobistej;
 • wniosków o wydanie nakazu uwięzienia za obrazę sądu;
 • wniosków dotyczących stron utrudniających postępowanie;
 • wniosków skierowanych na mocy Coroners Act  (ustawy o kornerach) z 1988 r.;
 • różnego rodzaju wniosków złożonych na podstawie Prevention of Terrorism, Proceeds of Crime, Drugs Trafficking i Criminal Justice Acts (ustaw o zapobieganiu terroryzmowi, korzyściach pochodzących z przestępstwa, handlu narkotykami oraz o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych.

W 2009 roku otwarto oddziały regionalne Administrative Court w Birmingham, Cardiff, Leeds i Manchesterze, co umożliwia składającym pozew/wniosek złożenie ich bliżej miejsca, z którym są najściślej powiązani. Otwarcie kolejnego oddziału regionalnego – w Bristolu – jest planowane pod koniec 2010 r.

High Court

High Court ma siedzibę w Londynie, przy czym sprawy mogą być rozpoznawane w innych częściach Anglii i Walii. High Court może rozpatrywać sprawy cywilne niemal każdego rodzaju – chociaż w praktyce zajmuje się głównie sprawami bardziej istotnymi lub skomplikowanymi. Sąd składa się z trzech wydziałów:

 • Queen’s Bench Division jest największym z tych trzech wydziałów i zajmuje się szerokim zakresem spraw cywilnych, w tym powództwami o odszkodowanie wynikającymi z niedotrzymania warunków umów oraz z czynów niedozwolonych, sprawami o zniesławienie, sporami handlowymi oraz sprawami z zakresu prawa morskiego (powództwami cywilnymi związanymi ze statkami, np. dotyczącymi zderzenia, uszkodzenia ładunku oraz ratownictwa).
 • Chancery Division zajmuje się w szczególności sprawami majątkowymi, w tym zarządzaniem majątkiem osób zmarłych, interpretacją testamentów, patentami i własnością intelektualną, niewypłacalnością oraz sporami dotyczącymi spółek kapitałowych i osobowych.
 • Family Division zajmuje się bardziej skomplikowanymi sprawami rozwodowymi i towarzyszącymi im sprawami finansowymi i małżeńskimi. Zajmuje się sprawami dotyczącymi opieki nad dzieckiem (w szczególności kurateli, przysposobienia i uprowadzeń dzieci), sprawami dotyczącymi osób objętych opieką Court of Protection (Sądu Opiekuńczego), a także sprawami związanymi z leczeniem dzieci w ramach właściwej jurysdykcji sądu.

 

Court of Appeal

Sąd Apelacyjny składa się z wydziałów karnego i cywilnego. Jego posiedzenia odbywają się zazwyczaj w Londynie.

Wydział karny, któremu przewodniczy Lord Chief Justice (Lord Sędzia Najwyższy), rozpoznaje odwołania od orzeczeń o winie i wymiarze kary wniesione przez osoby uznane za winne lub skazane przez Crown Court (Sąd Koronny). Wydział karny Court of Appeal może uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenie o winie, nakazać ponowne rozpatrzenie sprawy, a w przypadku apelacji od orzeczenia o wymiarze kary – zmienić (ale nie podwyższyć) wymiar kary. Jednakże w przypadkach, w których to prokurator generalny kieruję sprawę do Court of Appeal, sąd ten może podwyższyć wymiar kary, jeżeli uzna, że jest on zbyt łagodny.

Sąd posiada szerszą jurysdykcję do rozpoznawania odwołań w trybie doraźnym, dotyczących m.in. sprawozdawczości i ograniczenia publicznego dostępu, odwołań od orzeczeń niekorzystnych dla prokuratury i różnych odwołań na podstawie Proceeds of Crime Act (ustawy o korzyściach pochodzących z przestępstwa) z 2002 r. Ponadto sąd rozpatruje apelacje w sprawach wojskowych.

Wydział karny Court of Appeal orzeka zazwyczaj w składzie trzech sędziów, jednak orzeczenie tego sądu wydawane jest w postaci jednego wyroku (zgodnie ze zdaniem większości).

Prezesem Court of Appeal (wydziału cywilnego) jest Master of the Rolls (trzeci rangą sędzia Anglii i Walii). Sąd głównie rozpoznaje odwołania od orzeczeń High Court (Wysokiego Sądu) – w tym Chancery, Queens Bench  i Family division (wydziałów: kanclerskiego, ławy królowej i rodzinnego) – i wszystkich county courts (sądów okręgowych) Anglii i Walii oraz niektórych trybunałów. Trzej Lord Chief Justices (lordowie –główni sędziowie) zazwyczaj zasiadają wspólnie, tworząc skład orzekający. W trakcie orzekania sędziowie mogą wydać dowolne postanowienie, które – według ich opinii – powinno było być wydane przez sąd, od orzeczenia którego się odwołano. W niektórych sprawach postanawia się o ponownym rozpatrzeniu sprawy.

W Court of Appeal rzadko przesłuchuje się świadków. Orzeczenia są zazwyczaj wydawane w oparciu o dokumenty, protokoły z poprzednich rozpraw i argumenty pełnomocników stron.

Supreme Court

Supreme Court jest sądem odwoławczym najwyższej instancji w Zjednoczonym Królestwie zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych, przy czym w Szkocji w sprawach karnych nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Supreme Court. Zgodę na wniesienie odwołania do Supreme Court wydaje się tylko wówczas, gdy dotyczy ono kwestii prawnych istotnych dla społeczeństwa.

AW / emigratka.com

Fot: pixabay

Źródło: e-justice.europa.eu


© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Całość jak i żadna część utworów na emigratka.com nie może być rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i sposób bez zgody redakcji emigratka.com. Wobec osób łamiących prawo, podjęte zostaną wszelkie działania prawne, celem dochodzenia roszczeń finansowych.

DARMOWY EBOOK!

"Jak przetrwać jako full-time mama. 5 skutecznych hacków"

Jak przetrwać z dziećmi w domu 24/7 i nie zwariować?

5 rozdziałów, 30 stron - same konkrety- wiem, że masz mało czasu!

Tylko TERAZ zupełnie za DARMO!

 

>>>Ebook przeczytało już ponad 100 wyjątkowych MAM! <<<

Super! Sprawdź swoją pocztę email.

Pin It on Pinterest

Share This